Úterý, 28 listopadu, 2023
Home DVACET PLUS JEDNA

DVACET PLUS JEDNA

Přinášíme vám možnost prohlédnout si výstavu Dvacet plus jedna v online prostředí. Věříme, že vás vybraná díla z našeho fondu osloví a inspirují. Budeme rádi za jakoukoli zpětnou reakci.

Dosud nejstarší knihou ve fondu Severočeské vědecké knihovny je italský překlad šachové příručky španělského kněze Ruy Lopéze de Segury, jehož jménem je v anglicky psané literatuře nazýváno jedno z nejčastěji hraných zahájení – tzv. španělská hra (angl. Ruy Lopez). Lopéz ze Segury bývá mnoha šachovými historiky považován za prvního neoficiálního mistra světa v šachu a za...
„Národy Evropy, vytvářejíce mezi sebou stále těsnější unii, se rozhodly sdílet mírovou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie, vědoma si svého duchovního a morálního dědictví, se zakládá na nedělitelných a všeobecných hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity; spočívá na zásadách demokracie a právního státu.“ Listina základních...
V pozdním středověku používali zbožní laikové rozměrem nevelké, ale bohatě iluminované knihy modliteb určených pro každou liturgickou hodinu dne. Označované byly také jako „hodinky“. Přebohaté hodinky vévody z Berry, francouzsky Les Très riches heures du Duc de Berry, jsou jedním z nejvýznamnějších iluminovaných rukopisů 15. století vůbec. Kolem roku 1410 je...
Strahovská knihovna je součástí Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Ta byla v roce 1143 založena olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem za podpory pražských biskupů Jana a Oty a českého knížete a později krále Vladislava a jeho ženy Gertrudy. Historie knihovny a jejích sbírek se začala psát společně se založením...
Pro českého a německého krále a římského císaře Karla IV. bylo vzdělání velmi důležité. Sám panovník získal velmi rozsáhlé vzdělání ve Francii. Po návratu do Čech v Praze založil podle vzoru univerzit v Paříži, Bologni a Neapoli centrum vzdělanosti celé říše – Univerzitu Karlovu. Její založení mělo zásadní význam pro rozvoj...

8 * JENSKÝ KODEX

0
Významný husitský rukopis vznikl v Čechách mezi lety 1490 až 1510. Obsahuje celkem 120 listů, 9 pergamenových a ostatní papírová folia. Kodex je souborem několika literárních textů a je psán česky a latinsky (fragment malé latinské antiteze). V mnoha případech vychází text na kroucených páskách přímo z úst postav a rukopis tak...
Bohatě iluminovaný gotický rukopis astrologických a věšteckých výkladů Codex vindobonensis 2652 patří k nejstarší německé veršované prognostické literatuře. Použití gotického písma a textových odkazů, které poukazují na Rýn, Mohuč a Cáchy, rukopis geograficky řadí do střední oblasti západního Německa. Vytvořen byl ve 14. století jako zakázková práce v německém Limburgu. Prorocké knihy...
Bohatě iluminovaný gotický rukopis astrologických a věšteckých výkladů Codex vindobonensis 2652 patří k nejstarší německé veršované prognostické literatuře. Použití gotického písma a textových odkazů, které poukazují na Rýn, Mohuč a Cáchy, rukopis geograficky řadí do střední oblasti západního Německa. Vytvořen byl ve 14. století jako zakázková práce v německém Limburgu. Prorocké knihy...
Náboženskou literaturu zastupuje také německý překlad bible. Německé jazykové biblické překlady existovaly již od středověku. Tištěný překlad z Vulgáty v německém jazyce vyšel poprvé ve Štrasburku v roce 1466 v tiskárně Johanna Mentelina ze Schlettstadtu (v 15. století přetištěno ještě čtrnáctkrát). Štrasburk, původně německé, dnes francouzské město, je spojen s počátečními experimenty...
Na rozšíření a vývoji bible měly výrazný podíl její překlady. Velký počet katolických i nekatolických překladů do národních jazyků narostl obzvlášť během 16. století. Prvním úplným překladem bible do češtiny z původních jazyků, nikoli z latinské Vulgáty, byla šestidílná Bible česká neboli Kralická, která představuje v plném slova smyslu vrchol české...

3 * BIBLÍ SVATÁ

0
Bible, nejčtenější, nejpřekládanější a nejrozšířenější kniha světa, má mezi všemi knihami nezastupitelné místo. Nikoli neprávem se jí přezdívá Kniha knih. Je také nejčastěji opisovanou a vydávanou knihou. První tištěnou knihou vůbec byla Gutenbergova bible, tzv. 42řádková (B 42), která byla vydána 1454?–1455 v Mohuči. První český překlad bible z latinské Vulgáty vznikl kolem...
Biblia pauperum Apocalypsis, unikátní iluminovaný rukopis na pergamenu z období pozdního středověku, vznikl kolem 1340/50 v benediktinském opatství sv. Petra a Pavla v Erfurtu. Představuje jedinečný exemplář tzv. „bible chudých“, které se užívalo ve středověku k názornému vyučování biblické dějepravy u dětí i u dospělých, konkrétně u...
Významný francouzsko-americký ornitolog, přírodovědec a malíř John James Audubon se narodil roku 1785 v Saint-Domingue (dnešní Haiti) a do svých osmnácti let vyrůstal ve Francii.  V roce 1803 emigroval do Spojených států, kde žil až do své smrti 27. ledna 1851. Již ve Francii se věnoval realistické...